Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5pllW6Xk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Greyfinders

engaging employer brand values

Greyfinders focuses on HR services that assists clients not simply searching''best fit talent''but more strategically "engaging employer brand values" through our selection process.

  • hZWZl5pllW6Xk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ymmtobJ1wsbA.

Company activity

Chương trinh Tết thiếu nhi 1/6 cho 3.500 trẻ em nghèo tại Buôn Hằng _ Krong Pak _ Daklak.

By: Greyfinders | Posted: Fri, 07/20/2018 - 11:53

Ngoài những chuyến du lịch, dã ngoại không thể thiếu, Greyfinders còn có những chuyến đi thiện nguyện, giúp đỡ và hỗ trợ những hoàn cả khó khăn.Comment

hZWZl5pllW6Xk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGOebGChq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidaGdgkpaZnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWZl5pllW6Xk5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...