Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5pllWydk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Greyfinders

engaging employer brand values

Greyfinders focuses on HR services that assists clients not simply searching''best fit talent''but more strategically "engaging employer brand values" through our selection process.

  • hZWZl5pllWydk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ymmtobJ1wsbA.

Company activity

Triển lãm và bán tranh gây quỹ giúp bệnh nhi Bệnh Viện Nhi Đồng 2

By: Greyfinders | Posted: Fri, 07/20/2018 - 12:03

Đây là một bức tranh được chính tay chị Phó Giám Đốc Công ty Greyfinders vẽ nhằm tham gia triển lãm bán tranh gây quỹ cho các bệnh nhi ở Bênh viện Nhi đồng 2.

Tác phẩm mang tên:  Cafe Ciao Nguyen Hue

Comment

hZWZl5pllWydk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGOebGGhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidaGdgkpaZnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWZl5pllWydk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...